Algemene voorwaarden

HomeAlgemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Indini BV gevestigd te De Meern
De Meern, 1 januari 2016 versie 1.1
Inhoudsopgave
Artikel 1. Algemeen / toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Indini BV (hierna: Indini Mode) zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Voorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden is tevens via Internet te raadplegen, zie https://www.indini.com/.
1.2 Het accepteren van een aanbieding, het doen van een bestelling dan wel het aangaan van een overeenkomst houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slecht schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Indini Mode worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Indini Mode ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Indini Mode zijn vrijblijvend en Indini Mode behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.2 Bestellingen worden aanvaard schriftelijk, via Internet of telefoon maar zijn enkel bindend indien aanvaard door Indini Mode door middel van een schriftelijke orderbevestiging. Afwijkingen in de orderbevestiging dienen onverwijld medegedeeld te worden aan Indini Mode.
2.3 Offertes zijn enkel geldig indien schriftelijk en gedurende de in de offerte vermelde termijn. Indien de offerte geen termijn vermeldt, is de offerte geldig gedurende tien (10) kalenderdagen.
2.4 Indini Mode is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Indini Mode dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van uw bestelling.

Artikel 3. Prijzen / betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn exclusief B.T.W., belastingen, heffingen, verzendingskosten, verzekeringen en installatie. Valutakoersen, invoerrechten, verzekerings- en vrachttarieven en aankoopprijzen kunnen Indini Mode de prijzen doen wijzigen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Betaling gebeurt op het ogenblik van orderbevestiging van Indini Mode. Indien er geen (volledige) betaling heeft plaats gevonden, wordt de order niet in behandeling genomen.
3.3 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Indini Mode gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
3.4 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen zeven (7) werkdagen na mededeling van de prijsverhoging door Indini Mode.

Artikel 4. Levering

4.1 De door Indini Mode opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Levering kan ook plaatsvinden in gedeelten. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.
4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.
4.3 Indien u de levering weigert zonder Indini Mode’s goedkeuring moet u Indini Mode vergoeden voor de gemaakte onkosten en verliezen voortvloeiend uit die weigering, inclusief opslagkosten, tot u de levering aanvaardt.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 Eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Indini Mode verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over. Tot aan de eigendomsovergang moet u onze producten verzekeren en afzonderlijk opslaan en mag onze producten niet wijzigen, verpanden of verkopen. Indini Mode heeft ten alle tijden toegang tot de producten.
5.2 Indien u de producten verkoopt voor de eigendom is overgegaan, wordt u Indini Mode’s gevolmachtigde en de inkomsten voortvloeiend uit die verkoop komen ons toe en worden door u afzonderlijk van uw algemene fondsen bijgehouden. Indini Mode kan dagvaarden om het onbetaalde bedrag betaald te krijgen voor de eigendomsovergang.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Indini Mode geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
6.2 Indini Mode garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industriële eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1 U hebt de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Indini Mode daarvan onverwijld en in ieder geval binnen drie (3) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden heeft Indini Mode de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. De producten dienen in de originele staat met verpakking geretourneerd te worden. U betaalt de retourneringskosten.
7.3 Indien er een garantietermijn voor bepaalde producten is overeengekomen, garandeert Indini Mode u dat de betreffende producten vrij van gebreken zijn gedurende garantietermijn. Indien een product gebrekkig is gedurende deze termijn herstelt of vervangt Indini Mode het product binnen een redelijke termijn. Indini Mode is eigenaar van alle vervangen producten of onderdelen.
Indini Mode geeft geen garantie of garantiebescherming voor:

1. Schade veroorzaakt door onjuist(e) installatie, gebruik, wijziging of herstel door een
niet-erkende derde of door uzelf;
2. schade veroorzaakt door een partij of andere externe factor;
3. geschiktheid voor enig doeleinde;
4. door u gegeven en door Indini Mode correct uitgevoerde instructies.

7.4 Indini Mode is aansprakelijk voor zaakschade of verlies, dood of verwonding veroorzaakt door grove schuld of opzet van Indini Mode, onze werknemers of gevolmachtigden. Met uitzondering van dood/verwonding is de aansprakelijkheid beperkt tot het equivalent in Euro van vijfduizend (5000) of de prijs, indien deze minder bedraagt dan vijfduizend Euro. Indini Mode is niet aansprakelijk voor:

1. Onrechtstreeks of gevolgschade, verlies van zakenwinst, salaris, inkomsten, besparingen.
2. Door Indini Mode binnen een redelijke termijn herstelde schade.
3. Door u door middel van redelijk gedrag vermijdbare schade.
4. Alle objecten die niet onder de garantie vallen of door overmacht.

Artikel 8. Overmacht

8.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heef Indini Mode ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Indini Mode gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de
gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
8.2 Indini Mode is niet aansprakelijk voor vertragingen (inclusief levering of service) veroorzaakt door omstandigheden waarover Indini Mode geen redelijke controle heeft en heeft recht op uitstel voor levering. Omstandigheden zoals: stakingen, problemen met leveranciers/transport/productie, schommelingen in valutakoersen, regerings- of regelgevende actie en natuurrampen. Indien
de overmachttoestand twee maanden heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden zonder recht op schadevergoeding.
8.3 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Indini Mode kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 9. Bestellingen / communicatie

9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Indini Mode, dan wel tussen Indini Mode en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Indini Mode, is Indini Mode niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Indini Mode.

Artikel 10. Ontbinding

Indini Mode mag de overeenkomst ontbinden door schriftelijk kennisgeving indien u:
1. verzuimt tijdig te betalen en verzuimt te betalen binnen 8 dagen na schriftelijke
kennisgeving,

Elke partij mag de overeenkomst ontbinden door schriftelijk kennisgeving indien de tegenpartij:
1. een materiële of aanhoudende inbreuk pleegt op de overeenkomst en verzuimt dit binnen
30 dagen na schriftelijke kennisgeving van de ander te herstellen; of
2. Insolvent wordt of niet in staat is zijn schulden te betalen wanneer deze opeisbaar worden.

Artikel 11. Gegevensbescherming

11.1 Uw gegevens worden bewaard en/of overgedragen in strikte overeenstemming met de toepasselijke wetten op gegevensbescherming en Indini Mode’s gegevensbeschermingsregistratie en u verleent uw goedkeuring hieraan. U mag Indini Mode opdracht geven uw gegevens niet te gebruiken voor direct marketing.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.
12.3 Indien enig onderdeel van de Voorwaarden door een rechtbank ongeldig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, blijft de rest van de Voorwaarden geldig.
12.4 Indini Mode kan haar verplichtingen uitbesteden aan een bekwame derde. Voor het overige mag geen enkele partij verplichtingen of rechten overdragen of uitbesteden.

Artikel 13. Diversen

13.1 Wanneer door Indini Mode gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Indini Mode deze Voorwaarden soepel toepast.
13.2 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Indini Mode in strijd mocht zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Indini Mode vast te stellen nieuwe toelaatbare vergelijkbare bepaling.

Hulp met bestellen

Bestellen

De mode groothandel in sieraden, accessoires en trends

Ontdek meer dan 5000 mode artikelen van tassen tot sjaals tegen de laagste prijs online.
Shopping cart
Sign in

No account yet?

Create an Account
Cookies

We gebruiken cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. Door op deze website te surfen, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Accept More info